Nový moderný stavebný zákon (S platnosťou od 1.4.2024)

Čo vyrieši nový stavebný zákon?

  • zásadným spôsobom mení kompetencie – obciam sa totiž berú ich aktuálne kompetencie, ktoré však nie sú ich originálnymi kompetenciami, len prenesenými kompetenciami štátu. Všeobecná časť výstavby prejde po novom pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky , presnejšie pod osem regionálnych pobočiek

  • vznik špecializovaných stavebných úradov

  • projektant bude súčasťou projektu od zhotovenia stavby až do uvedenia stavby do prevádzky

  • vznik informačného systému, ktorý má vytvoriť jednotné dátové prostredie, a tiež téme čiernych stavieb či postaveniu osôb vo výstavbe

Zdroj: https://stavebnyurad.gov.sk/

Drobné stavby od 1.4.2024

Drobná stavba je nepodpivničená stavba do 25m2 zastavanej plochy a 5m výšky. Môže to byť zmontovaný výrobok, altánok, predajný stánok alebo rekreačná stavba s jedným nadzemným podlažím so zastavanou plochou do 25m2 a do 5m výšky v zastavanom území obce (viac v Zákone o výstavbe č. 201/2022 Z.z. a v jeho prílohe č. 2)

Ohlásenie drobnej stavby – treba vyplniť formulár v informačnom systéme alebo doručiť ohlásenie v papierovej forme. K formuláru stačí priložiť jednoduchý situačný výkres s vyznačením hraníc pozemkov podľa katastrálnej mapy a umiestnením drobnej stavby, ktorú ohlasujete. V prílohe tiež uveďte účel, teda na čo má drobná stavba slúžiť. Pri umiestňovaní drobnej stavby ste ako stavebník povinný dodržať záväzné podmienky a regulatívy územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

Pri ohlásení drobnej stavby cez informačný systém je potvrdenie vydané bezodkladne, teda do troch pracovných dní. V prípade ohlasovania v papierovej forme, trvá proces výrazne dlhšie.

Drobnú stavbu je potrebné začať uskutočňovať do 2 rokov od doručenia potvrdenia o ohlásení.

Jednoduché stavby od 1.4.2024

Jednoduché stavby sú bytové budovy na bývanie a budovy na individuálnu rekreáciu s jedným podzemným podlažím a s jedným nadzemným podlažím a podkrovím alebo ustúpením podlažím do 300m2 zastavanej plochy, podzemné stavby do 300m2 zastavanej plochy s jedným podzemným podlažím do 3m hĺbky, ktoré nie sú vodnými stavbami, jednopodlažné nebytové budovy do 300m2, zastavanej plochy a do 10 metov výšky (viac v Zákone o výstavbe č. 201/2022 Z.z. a v jeho prílohe č. 3)

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie je zverené projektantovi ako vyhradená činnosť. Projektant vypracuje návrh stavebného zámeru. Vypracovaný návrh stavebného zámeru je stavebník alebo ním poverený projektant povinný zaznamenať v informačnom systéme na účely jeho prerokovania. Následne je povinný doručiť ho obci, samosprávnemu kraju (ak obec nemá územný plán alebo obec zasahuje do viacerých obcí), dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám a ďalším účastníkom konania, ktorí sa k nemu vyjadria. Po zaznamenaní návrhu stavebného zámeru do IS označí stavebník/projektant dotknuté osoby, ktorým IS doručí notifikáciu. Pokiaľ IS nevyužíva, je potrebné dotknuté osoby kontaktovať osobne alebo poštou a získať stanoviská v papierovej forme.

 

Lehota na zasielanie vyjadrení je do 30 dní, ak ide o jednoduchú stavbu, ak ide o vyhradené stavby do 90 dní, inak v lehote do 60 dní od doručenia návrhu stavebného zámeru. Ak sa v tejto lehote dotknuté osoby nevyjadria, má sa za to, že k návrhu stavebného zámeru pripomienky nemajú. Na vyjadrenie doručené po lehote sa neprihliada. Ak sú pripomienky, stavebník alebo ním poverený projektant je povinný neakceptované pripomienky prerokovať a následne vypracovať správu o prerokovaní návrhu stavebného zámeru.

 

Stavebník / projektant zaznamená do IS nasledovne žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby, návrh stavebného zámeru, správu o prerokovaní návrhu stavebného zámeru, doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k pozemku, či stavbe. Ak sa IS nevyužíva, doručuje sa sada dokumentov v papierovej forme na regionálnu pobočku Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (stavebný úrad). Ak žiadosť nie je úplná, vráti stavebný úrad žiadosť na doplnenie do 15 dní od jej doručenia alebo oznámi začatie konania od doručenia úplnej žiadosti.

 

Stavebný úrad je povinný vydať rozhodnutie o povolení stavby do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby, ak zo správy o prerokovaní nevyplývajú rozpory, inak stavebný úrad rozhodne do 15 dní od vyriešenia sporov.

Kedy môžem stavať?

Rozhodnutie nadobúda platnosť po 15 dňoch od doručenia všetkým účastníkom konania, ak nepodajú odvolanie. Jednoduchú stavbu je potrebné začať uskutočňovať do 2 rokov od nadobudnutia rozhodnutia o povolení stavby, pokiaľ úrad neurčil dlhšiu lehotu. Rozhodnutie o povolení stavby nestráca platnosť, ak sa v lehote jeho platnosti začalo s uskutočňovaním stavebných prác podľa overeného projektu stavby.

 

Zdroj: https://stavebnyurad.gov.sk/

Vyjadrenia v decembri 2023

„Nové predpisy zároveň zavádzajú druhy stavieb – drobná, jednoduchá, vyhradená a všeobecná, ako aj stupne stavebnej dokumentácie – projektová, realizačná a prevádzková. V rozlíšení stavieb vidíme veľký potenciál, chceme k nim pristupovať rozdielne – podľa charakteru stavby sa bude závisieť, akým spôsobom sa k nej bude pristupovať z hľadiska požiadaviek zákona na podrobnosť dokumentácie, priebeh povoľovacieho konania, požiadavky na zhotovovanie a pod.,“ citovanie z konferencie APEL2023 v prvý decembrový týždeň predsedu úradu pre územné plánovanie a výstavbu slovenskej republiky Martina Hypkého.

 

„Základným problémom spoločnosti v oblasti stavebných povolení je to, že tak zložitá téma, akou sú povoľovacie procesy, hlavne komplikovanejších stavieb, sa dostala prenesením výkonu štátnej správy až na obce. Práve na úrovni obcí však v mnohých prípadoch nie je možné, aby kvalita rozhodovania bola taká, aká sa požaduje. Druhým aspektom je, že procesy povoľovania, a to nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj stavebného konania – vzhľadom na to, že sa nedodržiavali fikcie súhlasu a neboli opatrenia voči nečinnosti – sa nám neúmerne predlžujú. Preto je napríklad postavenie nového úseku diaľnice u nás skôr ako za 14 rokov v podstate nemožné,“ vysvetlil Martin Hypký.

Môže sa posunúť o 2 roky

V programovom vyhlásení aktuálnej Ficovej vlády sa uvádza: „Stavebný zákon prijatý počas predchádzajúcej vlády je v aktuálnom stave inštitucionálnej pripravenosti k danému dátumu účinnosti nevykonateľný. Jeho zavedenie by viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb. Aplikácia tejto legislatívy je nepripravená, a to nielen po technickej a organizačnej stránke, ale aj z pohľadu nadväzujúcej legislatívy. Je nevyhnutné odložiť účinnosť tejto právnej úpravy a v spolupráci so zástupcami samosprávy spracovať rozsiahlejšiu revíziu uvedenej legislatívy, ktorá napraví najväčšie nedostatky.


„Vláda zavedie mechanizmy udržateľného alternatívneho financovania municipálneho rozvoja mimo zdrojov zo štátneho rozpočtu, eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V nadväznosti na to odloží účinnosť súčasnej stavebnej legislatívy do doby schválenia nového legislatívneho rámca. Maximálne však na dobu dvoch rokov.

zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/688290-programove-vyhlasenie-ficovej-vlady/strana-3/

Compare listings

Compare